بادبادک،بادبادک24،سوپرک99%،سود کاستیک،صنعتی،کاستیک سودا،سود سوزآور